Stiinta din diferite puncte de vedere.

stiinta din diferite puncte de vedere

Aspecte generale Regulamentul UE nr. Acțiunile indirecte ale Orizont vor fi puse în aplicare prin intermediul modalităților de finanțare prevăzute în Regulamentul UE, Euratom nr. Toate formele de finanțare vor fi folosite într-un mod flexibil pentru toate obiectivele generale și specifice ale Orizontutilizarea acestora fiind stabilită în funcție de nevoile și de particularitățile fiecărui obiectiv specific.

Se va acorda o atenție deosebită adoptării unei abordări echilibrate a cercetării și inovării, care să nu se limiteze la elaborarea unor noi produse și servicii pe baza progreselor științifice și tehnologice, ci să includă și stiinta din diferite puncte de vedere precum utilizarea tehnologiilor existente în cadrul unor aplicații noi, ameliorarea continuă și inovarea de ordin netehnologic și social.

Doar o abordare holistică a inovării poate să răspundă provocărilor societale și, în același timp, să dea naștere unor noi întreprinderi și industrii competitive. Se vor include, după caz, activități care să sprijine inovarea socială și asistență pentru abordările referitoare la cerere, precum prestandardizarea sau achizițiile înainte de comercializare, achizițiile de soluții inovatoare, standardizarea și alte măsuri vizând utilizatorii, în vederea accelerării utilizării și a difuzării produselor și serviciilor inovatoare pe piață.

Google Търсене на книги

De asemenea, se va aloca suficient spațiu pentru abordările ascendente ale cererilor de propuneri, iar activitățile din programele de activitate vor fi definite în termeni generali. Vor exista sisteme deschise, ușoare și rapide în ceea ce stiinta din diferite puncte de vedere fiecare provocare și fiecare tehnologie pentru a oferi celor mai buni cercetători și antreprenori și celor mai bune întreprinderi din Europa posibilitatea de a crea soluții inovatoare în funcție de propriile alegeri.

Stabilirea detaliată a priorităților în cursul stiinta din diferite puncte de vedere în aplicare a Orizont va impune o abordare strategică a programării cercetării, utilizând modele de guvernanță care să fie în strânsă concordanță cu elaborarea politicilor și, în același timp, să depășească limitele politicilor sectoriale tradiționale. Acestea se vor baza pe elemente concrete, pe analize și previziuni, progresele măsurându-se în raport cu un set solid de indicatori de performanță.

Această abordare transversală a programării și a guvernanței va permite coordonarea eficace între toate obiectivele specifice ale Orizont și va permite abordarea provocărilor transversale precum durabilitatea, schimbările climatice, științele sociale și umaniste sau științele și tehnologiile marine.

Stabilirea priorităților va fi, de asemenea, bazată pe o gamă largă de contribuții și recomandări. Se vor include, după caz, grupuri de experți independenți create special pentru a oferi consiliere în legătură cu punerea în aplicare a Orizont sau a oricăruia dintre obiectivele sale stiinta din diferite puncte de vedere. Aceste grupuri de experți trebuie să demonstreze nivelul adecvat de competențe și de cunoștințe în domeniile relevante și să reprezinte o varietate de medii profesionale, incluzând mediul universitar implicarea industriei și a societății civile.

mijloace eficiente de restaurare a vederii salata de ochi

După caz, se ține seama, de asemenea, de consultanța cu privire la identificarea și concepția priorităților strategice oferită de Comitetul pentru Spațiul european inflamația nervului trigemen cercetare și inovare CSECde alte grupuri aferente SEC și de Grupul pentru politica privind întreprinderile. Stabilirea priorităților poate să aibă, de asemenea, în vedere agendele strategice de cercetare ale platformelor tehnologice europene, ale inițiativelor de programare în comun sau contribuțiile din partea parteneriatelor europene pentru inovare.

După caz, parteneriatele public-public și public-privat sprijinite prin intermediul Orizont vor contribui, de asemenea, la procesul de stabilire a priorităților și la implementare, în conformitate cu Regulamentul UE nr.

Interacțiunile regulate cu utilizatorii finali, cetățenii și cu organizațiile societății civile, utilizând metode adecvate, precum conferințele de consens, evaluările participative ale tehnologiilor sau implicarea directă în procesele de cercetare și inovare, vor fi elemente fundamentale ale procesului de stabilire a priorităților. Întrucât programul Orizont este stabilit pentru o durată de șapte ani, contextul economic, societal și politic în care acesta se va desfășura s-ar putea schimba în mod semnificativ în această perioadă.

Orizont stiinta din diferite puncte de vedere să se poată adapta la aceste schimbări. Prin urmare, în cadrul fiecărui obiectiv specific, va exista posibilitatea de a include contribuții pentru activități care să depășească ceea ce se indică mai jos, atunci când acest lucru este justificat în mod corespunzător pentru a răspunde unor evoluții majore, stiinta din diferite puncte de vedere necesități ale politicilor sau unor evenimente neprevăzute.

Activitățile sprijinite în cadrul diferitelor părți și al obiectivelor lor specifice ar trebui puse în aplicare de o manieră care să asigure complementaritatea și coerența acestora, după caz.

Stiinta din diferite puncte de vedere

Accesul la finanțarea de risc Orizont va ajuta întreprinderile și alte tipuri de entități să obțină acces la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii prin intermediul a două mecanisme. Mecanismul de împrumut va oferi împrumuturi unor beneficiari individuali pentru investiții în cercetare și inovare; garanții pentru intermediarii financiari care acordă împrumuturi beneficiarilor; combinații de împrumuturi și garanții, precum și garanții sau contragaranții pentru sistemele naționale, regionale și locale de finanțare a datoriilor.

programe de calculator pentru viziune scăzută bătrânețea restabilește vederea

Acesta va include o fereastră pentru IMM-uri, vizând IMM-urile bazate pe cercetare și inovare, care va oferi împrumuturi care să completeze finanțarea IMM-urilor de către mecanismul de garantare a împrumuturilor din cadrul Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii COSME Mecanismul va avea, de asemenea, posibilitatea de a realiza investiții pentru etapa de extindere și de creștere împreună cu mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere din cadrul COSMEinclusiv fondurile-de-fonduri.

Mecanismul de capitaluri proprii și fereastra pentru IMM-uri din cadrul mecanismului de împrumut vor fi puse în aplicare în cadrul celor două instrumente stiinta din diferite puncte de vedere ale Uniunii care furnizează capitaluri proprii și împrumuturi pentru a sprijini cercetarea și inovarea și creșterea IMM-urilor, împreună cu mecanismele de capitaluri proprii și de împrumut din cadrul COSME. Comunicarea, exploatarea și diseminarea O valoare adăugată esențială a cercetării și inovării finanțate la nivelul Uniunii este posibilitatea de a disemina, exploata și comunica rezultatele la nivelul întregului continent pentru a mări impactul lor.

Prin urmare, Orizont va include, în cadrul tuturor obiectivelor sale specifice, un sprijin dedicat pentru acțiunile de diseminare inclusiv prin accesul liber la publicații științificecomunicare și dialog, cu un accent deosebit pe comunicarea rezultatelor către utilizatorii finali, cetățeni, mediul universitar, organizațiile societății civile, industrie și factorii de decizie politică.

Stiinta din diferite puncte de vedere, Navigare rapida

Pentru aceasta, inițiativa Orizont poate utiliza rețele pentru transferul de informații. Activitățile de comunicare realizate în contextul Orizont vor promova faptul că rezultatele au fost obținute cu sprijinul finanțării din partea Uniunii și, de asemenea, își vor propune să sensibilizeze publicul în legătură cu importanța cercetării și inovării cu ajutorul unor publicații, evenimente, arhive de cunoștințe, baze de date, site-uri sau al unei utilizări bine direcționate a mijloacelor de comunicare sociale.

Se va acorda o atenție deosebită asigurării unei coordonări adecvate între aceste priorități și exploatarea deplină a sinergiei generate între toate obiectivele specifice, pentru a maximiza impactul lor combinat asupra obiectivelor de politici la nivel mai înalt ale Uniunii.

îmbătrânirea vederii probleme de vedere la apropiere

Prin urmare, obiectivele Orizont vor fi abordate acordând o importanță deosebită necesității de a găsi soluții eficiente, depășind stiinta din diferite puncte de vedere abordare bazată exclusiv pe disciplinele științifice și tehnologice și sectoarele economice tradiționale. Infrastructurile de cercetare vor fi de asemenea favorizate, în vederea unei utilizări mai ample în cadrul societății, de exemplu în serviciile publice, promovarea științei, siguranța civilă și cultură.

Fetele aleg cariere în domenii ştiinţifice, urmând exemplul femeilor de ştiinţă

De asemenea, stabilirea priorităților în cursul punerii în aplicare pentru acțiunile directe ale JRC și activitățile Institutul European de Inovare și Tehnologie EIT va fi coordonată în mod adecvat cu celelalte părți ale Orizont Orizont include dispoziții specifice de stimulare a unor astfel de acțiuni transversale, inclusiv printr-o punere în comun eficientă a bugetelor.

Printre domeniile în care se pot dezvolta astfel de interacțiuni se numără: e-sănătatea, rețelele inteligente, sistemele de transport inteligente, integrarea acțiunilor climatice, nanomedicina, materialele avansate pentru vehicule ușoare sau dezvoltarea bioproceselor și bioproduselor industriale. Acest lucru se va lua în considerare în mod explicit în cadrul elaborării strategiilor multianuale și al stabilirii priorităților pentru fiecare obiectiv specific.

Științele sociale și umaniste Cercetarea în domeniul științelor sociale și umaniste va fi integrată pe deplin în cadrul fiecăruia dintre obiectivele specifice ale Orizont În acest scop, științele sociale și umaniste vor fi, de asemenea, integrate ca un element esențial al activităților necesare pentru a consolida poziția de lider în sectorul industrial și a răspunde fiecărei provocări societale.

Știință și societate Relația miopie cu interacțiunea dintre știință și societate, precum și promovarea cercetării și inovării responsabile, a educației, a comunicării și a culturii științifice vor fi adâncite, iar încrederea stiinta din diferite puncte de vedere în știință și inovare va fi sporită prin activitățile Orizont care favorizează angajamentul informat al cetățenilor și al societății civile și dialogul cu aceștia în cercetare și inovare.

Gen Promovarea egalității de gen în domeniile științei și inovării este un angajament asumat de Uniune.

În cadrul Orizontgenul va fi abordat ca aspect transversal, pentru a corecta dezechilibrele dintre femei și bărbați și pentru a integra dimensiunea de gen în programarea și în conținutul cercetării și al inovării.

IMM-uri Orizont va încuraja și va sprijini participarea sporită a IMM-urilor în mod integrat în cadrul tuturor obiectivelor specifice. În completarea stabilirii unor condiții mai bune de participare a IMM-urilor la Orizontîn conformitate cu articolul 22 din Regulamentul UE nr.

Se acordă o atenție deosebită reprezentării adecvate a IMM-urilor în parteneriatele public-privat menționate la articolul 25 din Regulamentul UE nr.

  1. Metoda viziunii în 7 zile bates
  2. Antropologie - Wikipedia
  3. Acest decalaj devine şi mai accentuat în domenii precum ingineria şi TIC, unde doar 29 din 1.
  4. De ce evreii au o vedere slabă
  5. Istoria antropologiei[ modificare modificare sursă ] Termenul de antropologie a apărut în secolul al XV-lea, dar interesul pentru natura omului, viața acestuia, cultură și societate a existat încă din antichitate.
  6. Vederea interferează cu o pată
  7. Ce sunt bolile vederii
  8. Relația dintre religie și știință - Wikipedia

E Calea rapidă spre inovare CRI CRI va reduce semnificativ procesul de tranziție de la stadiul de concept la introducerea pe piață și este așteptată să crească participarea industriei, precum și participarea noilor solicitanți la Orizont CRI va contribui la inovare în Europa, asigurând o bază pentru competitivitatea Uniunii.

Activitățile contribuie la eliminarea decalajului existent în Europa la nivelul cercetării și inovării prin promovarea sinergiilor cu fondurile structurale și de investiții europene fondurile SIE și, de asemenea, prin măsuri specifice pentru stimularea excelenței în regiunile cu performanțe scăzute în ceea miopie hipermetropie ochi normal privește cercetarea, dezvoltarea și inovarea CDIextinzând astfel participarea la Orizont și contribuind la realizarea SEC.

Cooperarea internațională Cooperarea internațională cu partenerii din țările terțe este necesară pentru a răspunde cu eficacitate unui mare număr de obiective specifice definite în Orizontîn special celor legate de politica externă și de dezvoltare a Uniunii și de angajamentele la nivel internațional.

Acest lucru este valabil pentru toate provocările societale abordate de Orizontcare au o natură comună. Cooperarea internațională este de asemenea esențială pentru cercetarea de frontieră și cercetarea fundamentală, pentru a valorifica noile posibilități oferite de știință și tehnologie.

Antropologie

Prin urmare, promovarea mobilității internaționale a cercetătorilor și a profesioniștilor din domeniul inovării este esențială pentru a stimula cooperarea la nivel global. Activitățile la nivel internațional sunt la fel de importante pentru a stimula competitivitatea industriei europene, prin promovarea adoptării și comercializării noilor tehnologii, de exemplu elaborând standarde și orientări privind interoperabilitatea valabile la nivel internațional, precum și prin promovarea acceptării și utilizării unor soluții europene în afara Europei.

Toate activitățile internaționale ar trebui să fie susținute printr-un cadru eficient și echitabil de transfer de cunoștințe, care este esențial pentru inovare și creștere. În Orizontcooperarea internațională se va concentra asupra a trei mari categorii de țări: 1.

Asevedeași